Arnigel Logo

Arnigel, een oplossing in de behandeling van goedaardige traumata

NL FR

Arnigel

  Brede indicatie

Behandeling van goedaardige traumata:
verstuiking • spiervermoeidheid spierstijfheid • ecchymoses hematoom • kneuzingen

  Praktisch

Makkelijk aan te brengen
Laat geen vette film achter op de huid
Verkoelend effect

  Onschadelijkheid

Zonder parabenen
Zonder bewaarmiddel
Zonder allergenen
Zonder fotosensibiliteit

  Veilig

Voor iedereen, vanaf 1 jaar

Doeltreffend

• 7% Arnica montana MT
• Brede werking
• Op basis van verse planten
• 98% patiententevredenheid*
* Bron : Observatoire des fondamentaux Arnigel, juli 2015 Frankrijk, basis 203 aankopers

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons via: healthcare@boiron.be

Arnica

SKP

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ARNIGEL, gel 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 100 g gel bevat: Arnica montana MT 7 g Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Gel 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Homeopathisch geneesmiddel dat een bestanddeel bevat dat traditioneel in de homeopathie gebruikt wordt bij de lokale uitwendige behandeling van goedaardige traumata zonder wonden (blauwe plekken, kneuzingen,spiervermoeidheid…) bij volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar. 4.2 Dosering en wijze van toediening Cutaan gebruik. Volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar: Zo snel mogelijk een dunne laag aanbrengen op de pijnlijke plaats en licht masseren tot het volledig ingedrongen is. 1 tot 2 maal per dag herhalen. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 1 jaar. 4.3 Contra-indicaties Bij overgevoeligheid voor één van de planten van de Asteraceae-familie (Composieten) of overgevoeligheid voor de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Bij kinderen jonger dan 1 jaar. 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Niet gebruiken op de slijmvliezen, ogen, etterige huidaandoeningen, ontstoken letsels of wonden. 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Geen enkele gekende interactie. 4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap Er bestaan geen gegevens over het effect van dit geneesmiddel bij gebruik bij zwangere vrouwen. Omdat de systemische blootstelling aan de actieve bestanddelen van ARNIGEL verwaarloosbaar is, wordt geen enkel ongewenst effect verwacht bij zwangerschap. Voor zover actueel gekend mag ARNIGEL gebruikt worden volgens de aangegeven dosering. Borstvoeding Er bestaan geen gegevens over het effect van dit geneesmiddel bij gebruik tijdens de borstvoeding. Omdat de systemische blootstelling aan de actieve bestanddelen van ARNIGEL verwaarloosbaar is, wordt geen enkel ongewenst effect verwacht bij de zuigeling. Voor zover actueel gekend mag ARNIGEL gebruikt worden volgens de aangegeven dosering. Vruchtbaarheid Er bestaan geen gegevens over het effect van dit geneesmiddel op de vruchtbaarheid. Omdat de systemische blootstelling aan de actieve bestanddelen van ARNIGEL verwaarloosbaar is, wordt geen enkel ongewenst effect verwacht op de vruchtbaarheid. Voor zover actueel gekend mag ARNIGEL gebruikt worden volgens de aangegeven dosering 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen ARNIGEL heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 4.8 Bijwerkingen Mogelijkheid tot allergische reacties van de huid bij overgevoeligheid, waardoor stopzetting van de behandeling nodig kan zijn. Veelvuldig gebruik op de huid kan irritaties en uitdroging van de huid veroorzaken, omwille van de aanwezigheid van alcohol. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen de voordelen en de risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/40 B-1060 Brussel website: www.fagg.be e-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.be 4.9 Overdosering Rekening houdend met de samenstelling van dit geneesmiddel, zal het gebruik van een dubbele dosis geen sterker effect geven. Wanneer er meer ARNIGEL gebruikt wordt dan de aanbevolen dosering, is er geen risico op het optreden van bijwerkingen. 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 5.1 Farmacodynamische eigenschappen Het gebruik van dit geneesmiddel berust op het traditioneel homeopathisch gebruik van zijn bestanddeel. 5.2 Farmacokinetische eigenschappen Niet van toepassing. 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek De pertinente nietklinische gegevens staan vermeld in de verschillende rubrieken van de SKP. 6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst van hulpstoffen Carbomera Natrii hydroxidum Ethanolum Aqua purificata 6.2 Gevallen van onverenigbaarheid Niet van toepassing. 6.3 Houdbaarheid 3 jaar. 6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Er zijn geen bijzondere bewaarvoorschriften. 6.5 Aard en inhoud van de verpakking Aluminium tube van 45 of 120 g gel in een kartonnen doos. 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen Geen bijzondere vereisten. 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy Frankrijk 8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN HO-BE504097 9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING//VERLENGING VAN DE VERGUNNING Datum van eerste vergunning: 03/01/2017 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2017 VRUE AFLEVERING
Chestnut